donderdag 11 juli 2013

Zonde

Romeinen 5 vanuit CJB en OJB. Ik meng hier even in vertaling;

12 Zo moet het begrepen worden: het was door één persoon dat de zonde in de wereld kwam en door zonde, de dood; en op deze manier werd dood overgebracht op alle nakomelingen van Adam, aangezien iedereen zondigt. 13 Vóór de tijdsperiode van de Torah, was de zonde in de wereld. Maar zonde werd niet aangerekend ( geen doodstraffen ) in afwezigheid van de Torah. ( Geen Torah, geen verbreking van de Torah, geen doodstraf )

Hoe kan het ook anders? Als er nog geen geschreven Torah is, hoe kan iemand gewezen worden op de Torah en daardoor de straffen krijgen vanuit de Torah, als er nog helemaal geen Torah is? Maar we gaan verder;

14 Niettemin, de dood regeerde vanaf Adam tot aan Mozes, zelfs voor diegene wiens zonde niet gelijk was aan de ongehoorzaamheid van Adam aan een direct gegeven gebod.

De dood begon dus met Adam door de val en door deze val werd de kiem gelegd in al Adam ’s nakomelingen, waardoor de nakomelingen hun leven niet volledig konden beginnen met een zuivere ziel, maar met een ziel waarin een kiem van zonde was ingelegd door de val van Adam. Deze kiem van zonde is de dood. Maar wat je hier ook leest, is dat er daadwerkelijk een leefregel aan Adam gegeven is! Maar wat is het verschil tussen de leefregels vóór de tijdsperiode van Mozes en de leefregels tijdens en ná de tijdsperiode van Mozes? De mensen hebben via Mozes geschreven leefregels gekregen op stenen tafels. De regels vóór de tijdsperiode van Mozes waren regels direct ingelegd in het hart van de mens. Regels van liefde. Als we vers 14 afmaken;

In deze, Adam is de voorloper van de ene die komen zou.

Die ene is Yeshua. Wat is er met de komst van Yeshua voorspelt?

Jeremia 31: 33-34

“Ik zal mijn Torah naar hun toebrengen en in hun harten schrijven; Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. En zij zullen niet meer hun naasten beleren, ‘ken Adonai’, want allen zullen Mij kennen, van de minsten tot aan de grootsten. Want Ik zal hun goddeloosheid vergeven en zal hun zonden vergeten.”

Ook een profetie uit Ezechiël 36 vanaf vers 26;

“Ik zal u een nieuw hart geven en breng een nieuwe geest in u; Ik neem de stenen hart uit uw vlees en geef u een hart van vlees. Ik zal mijn Geest in u brengen, zodat u zal leven volgens Mijn wetten, mijn regels zal respecteren en gehoorzamen.”

Die stenen tafelen waarin God Zijn leefregels heeft opgeschreven was toen ten tijde van Mozes een noodzakelijkheid, omdat het hart van het volk ook als stenen waren! In deze 2 verzen geeft God duidelijk aan dat de Torah opnieuw in het hart van de mens geschreven gaat worden, niet uiterlijk op koude stenen tafelen. Daarvoor geeft God een nieuwe geest in ons, haalt onze stenen hart uit ons en geeft ons weer een zachte hart van vlees waar de Torah ingeschreven kan worden. Dit kan alleen liefde doen, om van een stenen hart een zachte vleselijk hart te maken. En toch, velen gelovigen, maakt niets uit wat voor een geloof, maar velen leven hun leven geheel gebaseerd op nog steeds dezelfde stenen tafelen. Ze willen niet een zachte hart, maar een stenen hart die hun koud verteld hoe te leven en leef je niet zo, dan is de doodstraf meteen daar, wordt je verdoemd naar de hel of ben je zelf geheel en al duivels. Waarom zou toch de wederkomst voor deze tijd voorspelt zijn…..Zitten wij nu niet op dezelfde afgrond als waar eens het vroege volk Israël stond, waardoor de stenen wetten moesten komen? Maar aangezien de stenen wetten al gegeven zijn, omdat de mens de liefde in hun hart niet meer konden begrijpen, zal deze tweede komst wel een heel andere zijn dan de eerste komst die de liefde teruggebracht heeft onder de mensen, als een duidelijke uitleg van de stenen Torah.

De vervulling van de Torah door Yeshua, want Hij is ook de Torah Zelf, het Woord van God, is niet bedoeld om de vroegere Torah af te schrijven, maar om duidelijk te maken wat er met de Torah bedoeld wordt. Maar ga jij maar eens met een wetgeleerde praten en dan wel over het grootste gebod van liefde uit Mattheus 22:37-40 en vragen wat daarmee bedoeld wordt. Het antwoord wat je krijgt is het volgende; ‘de wetten op de stenen tafelen moeten stipt opgevolgd worden, want dat is een teken van liefde voor God. Je medemens moet je wijzen, nee, terechtwijzen als deze de wetten niet opvolgt, want dat is naastenliefde’….. Zucht….

Met andere woorden, je komt er geen stap mee verder. En kijk wat daar allemaal uit voort komt. Zeker geen liefde. De ene gemeente vervloekt de andere, omdat ze elkaar terechtwijzen op hun ‘fouten’.  Verschillende geloofsovertuigingen maken elkaar letterlijk af, vanwege dezelfde redenen. Ook binnen hun eigen geloof. En dan heb ik het niet alleen over de islam!! Ik ken genoeg voorbeelden dat er onder christenen dusdanige vervloekingen zijn, zowel lichamelijk als geestelijk, dat je daadwerkelijk af kunt vragen of Satan een nog betere werk had kunnen leveren! Maar niemand bedenkt zich blijkbaar dat vóór de tijdsperiode van Mozes geen stenen wetten waren. Nee, de leefregels die zij hadden waren ook geschreven in het hart van de mens en de enige leefregel die in het hart van de mens geschreven kan worden, is de leefregel van absolute liefde voor elkaar en voor God boven alles. Dus ook liefde voor mensen met andere geloofsstromingen. Vervloeking en moord hoort daar dus niet bij! Liefde is de enige leefregel die in het hart geschreven kan worden en zoals Yeshua ook zegt, deze regel bevat de gehele Torah en Profeten, de gehele Torah en Profeten! Ze zijn daarvan afhankelijk en moet dus ook alleen in liefde begrepen worden. Maar blijkbaar komt Mattheus niet al te geloofwaardig over, want er zijn er maar bar weinig die zich hieraan houden. De stenen tafelen zijn de mens meer waard dan liefde in het hart. Maar tijdens de wederkomst wordt er alleen maar gekeken naar het hart van de mens, in hoeverre deze in liefde staat. Het bloed van het lam op de deurposten….. Staat het hart niet in liefde, dan heb je wel een probleem, ook al heb je de stenen wetten stipt opgevolgd. En dit heeft niet alleen met ‘rijk zijn in aardse goederen’ te maken in Mattheus 19 vanaf vers 16. Je kunt ook Mattheus 15:3 aanhalen, waarin Yeshua zegt waarom de geboden van God gebroken wordt vanwege traditie? In vers 8 en 9 verklaard Hij, dat uiterlijke vertoning en doctrines God in geen geval bevalt. Alleen het hart bevalt God en zoals eerder gezegd, er kan alleen liefde geschreven worden in een zachte hart, maar niet in een stenen hart die alleen uiterlijk geopenbaard en uitgesproken kan worden!


Dit ter afronding van rein en onrein, mijn vorige 2 blogs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten