donderdag 3 september 2015

De wet en de profeten

Ik blijf heel veel berichten zien langskomen van de messiaanse kant, en de filmpjes van 119 Ministries en Passion for Truth, over het houden van de Shabbat, feesten en wetten, waaronder de voedselwetten. Dit naar aanleiding dat christenen deze wetten en gezette tijden aan hun laars lappen, omdat Yeshua ( Jezus ) ze teniet gedaan zou hebben. Nu ben ik het er wel mee eens dat zulke organisaties dit doen en ook vele mensen dit aan willen halen, alleen heb ik daar ook wel een paar kanttekeningen bij, die naar mijn mening niet geheel onbelangrijk zijn. Waarom ben ik het er mee eens? Ten eerste Yeshua ’s eigen woorden in Mattheus 5:17

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Blijkbaar lezen christenen dit alsof met Yeshua alles vervuld is. Maar dat zou betekenen dat hij wel de wet heeft ontbonden door Zijn komst, terwijl Hij zegt dit NIET te doen. Niet alles in de wet en de profeten is namelijk nog vervuld!!! De eerste komst van de Verlosser is met de komst van Yeshua vervuld, maar bijvoorbeeld de tweede komst, wat ook in het gegeven Verbond omschreven staat, moet nog komen. Als dat zo is en niemand kan dat tegenspreken, dan is ook de wet en de profeten zeker niet ontbonden, omdat nog niet alles vervuld is! Je kunt het ook nog via een andere manier bekijken. Yeshua als het vleesgeworden Woord is de belichaming van de Torah. Als je ook het evangelie leest, zie je dat Hij steeds verwijst naar de Torah en de profeten die de Torah probeerden uit te leggen en de toekomst lieten zien wat er gebeurt als men afvallig wordt. Dus je zou kunnen zeggen dat als je afstand neemt van de Torah als zijnde niet belangrijk, dat je dan ook zegt dat je Yeshua afwijst als zijnde niet belangrijk…….Het is maar een gedachte…

Dit spreekt naar mijn mening absoluut in het voordeel naar mensen en organisaties die steeds wijzen op het belang van het kennen van de Torah. Maar nu wijzen ze niet alleen op het kennen van de Torah, maar ze wijzen voornamelijk naar het onderhouden van de Torah.
Waarom heeft Yeshua de volgende woorden uitgesproken? Mattheus 22:37-40

En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Als de veronderstelling bestaat dat Yeshua deze geboden als nieuw gegeven heeft, dan is deze veronderstelling onjuist. Hij zegt dit, naar aanleiding van een vraag van een Farizeeër wat het grootste gebod is uit de Torah, om Hem te testen en proberen in de val te lokken. Deze geboden staan in Leviticus 19:18 in het gebod je naasten als jezelf lief te hebben en in Deuteronomium 6:5 om God met geheel het hart, ziel en kracht lief te hebben.

Waarom zoveel profeten en vervolging? Onder andere Johannes de Doper die onthoofd is en Yeshua uiteindelijk ook opgepakt. Waarom? Omdat zij allemaal terug wilden geven aan het volk, wat hun ontnomen is! Denk je nou echt dat mensen die macht hebben door kennis, deze willen delen met het gewone volk? Dat is nooit zo geweest en dat is nog steeds hetzelfde! Wat voor een reden krijg je daarvoor te horen? ‘Voor de veiligheid en welzijn van het volk’, of ‘we willen niet dat er paniek komt’, of ‘het is niet nodig voor het gewone volk deze kennis te hebben, want dat zou leraren zoals ons onbelangrijk maken’ en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vergis je niet, ook nu is dat nog steeds zo, omdat er veel uit de Schrift weggehaald is, dat weet ik zeker! Dat was vroeger niet anders. Hoeveel mensen hadden vroeger inzage in de Schrift zelf? In de middeleeuwen amper, voor dezelfde redenen, het volk dom houden zodat ze die uit kunnen melken. Zoals bekend in de evangeliën was dat toen ook net zo. Laten we als voorbeeld simpelweg kijken naar de boeken van Moshe ( Mozes ). Slechts weinig christenen weten hoe deze boeken daadwerkelijk heten, omdat de kerkvaders het volk heeft verteld hoe zij zeggen welke benaming de boeken hebben, waarbij ze de gehele volgorde in geestelijke betekenis van het geschreven teniet gedaan hebben!

De boeken zijn geschreven via een ordening die naam te geven aan een bepaald boek, waar het boek mee begint. Als we het eerste boek van Moshe erbij pakken, dan begint het met ‘in den beginne’. Genesis heeft inderdaad de betekenis van ‘het begin’, dus dat is juist. Maar bij het tweede boek gaat het al fout. Exodus betekent uittocht, maar deze uittocht begint pas in hoofdstuk 12 vers 31…….Het begint met het opnoemen van de namen van de zonen van Israël. Het tweede boek heet dan ook ‘namen’. Dit is toch wel een groot verschil. Dan het derde boek Leviticus. Als ik via Google zoek naar de betekenis hiervan, dan kom ik nergens op uit dan alleen op de Hebreeuwse benaming, namelijk ‘Waijkra’ wat betekent ‘Hij riep’. Leviticus zou wel afgeleid kunnen worden aan de stam van Levi. Als je echter een christen zal vragen wat het boek Leviticus betekent, dan zal je denk ik niet snel dit antwoord te horen krijgen, want het is niet bekend. Maar zo begint het boek wel, dus de juiste betekenis. Dan het vierde boek wat wij kennen als Numeri. Dit betekent getallen, maar dat is niet de eerste vers. Dit boek heet dan ook vertaald vanuit het Hebreeuws, ‘in de woestijn’. Het vijfde boek Deuteronomium komt wel weer overeen met de eerste vers, namelijk betekenis ‘woorden’. Als je dit echter in volgorde legt, namelijk:

1. In het begin
2. Namen
3. Hij riep
4. In de woestijn
5. Woorden.

Dan zie je dat dit alleen al een mooie profetie is, maar je ziet ook dat er wat mist…. Het vertelt bijvoorbeeld het pad die Adam belopen heeft. Hij wordt eerst geschapen, daarna geeft hij namen aan alle dieren om hem heen, vervolgens zondigt hij en Eva, waarna hij zich verbergt en God hem roept. Vervolgens wordt hij uit het paradijs verwijderd en bevindt hij zich, vooral geestelijk, in de woestijn. Daarop volgend komen de Woorden van God om ons via deze woorden terug te leiden naar geestelijk welzijn. Wat mist er? Uitleg van deze woorden en de uiteindelijke verlossing vanuit deze woorden, die door Yeshua tot stand komt.

Weinig christen zal deze benamingen van de 5 boeken van Moshe bekend in de oren klinken. Maar ik wil verder. Er wordt gesproken over 7 dagen, vanaf het begin tot aan voleinding. Waarom dan maar 5 boeken? En waar zie je deze voleinding in deze 5 boeken? Het houdt op met woorden, met de Geschriften. Want het Oude Verbond bestaat uit de Torah, de Profeten en de Geschriften. Waarom zou Moshe ook niet geschreven hebben over de komst van de Messias en de verlossing daaruit, aangezien hij wel alle 7 dagen omschreven heeft tot aan voltooiing? Want kijk maar eens wat Yeshua eigenlijk allemaal deed, Hij legde de Torah en de profeten uit hoe die begrepen moet worden. Waarom? Omdat deze uitleg het volk ontnomen is…Als voorbeeld van mijn twijfel kan ik Numeri 21:14 aanhalen, waarin verwezen wordt naar het boek van de oorlogen van Jehova, maar spit de hele Bijbel maar door, je zult dit boek niet vinden! Waarom? Daar staat uitleg in…..( Via Lorber wordt verteld dat dit boek geschreven moet zijn door Henoch, de eerste Hogepriester die leefde toen ook Adam nog leefde. Noach zou dit boek behoed hebben voor de zondvloed, vandaar dat Moshe daar ook naar verwezen heeft ).

Maar goed, natuurlijk is dit speculatie en kan ik dit nooit hard maken. Toch heb ik dit voorbeeld aan willen halen om aan te tonen dat de mensen die letterlijk de Torah op willen volgen wel heel goed moeten weten vanuit welke reden zij deze op willen volgen. Als het waar is wat ik vermoed, hoe kun je dan de Torah in waarheid opvolgen, als de uitleg van de Torah uit de Schrift weggehaald is, al voordat Yeshua kwam? Kijk eens naar de evangeliën, dan zie je dat Yeshua constant in conclaaf is met de Farizeeën en Schriftgeleerden over de interpretatie van de Schrift en de manier hoe zij met het volk omgaan. Hoe vaak spreekt Hij niet in gelijkenissen, in beeldspraak? Moet je nu doen, een Bijbeltekst uitleggen in beeldspraak, je wordt meteen aangezien als duivels die tracht de leer te vervalsen aan de hand van beeltenissen! Is dat nu zoveel anders als toen? En vanuit dit punt ga ik dan ook verder, aangaande de aangehaalde woorden van Yeshua Zelf over liefde, even met een kleine gelijkenis……

Een kind wordt geboren. Als ouder zijnde ben je dolgelukkig. Je wilt het beste voor je kind en het enige waar je op dat moment aan denkt is het kind zoveel mogelijk liefde geven als het maar mogelijk is. Is dit een goede opvoeding? Als het kind gaat huilen, dan ben je er meteen bij om het te troosten of om het te geven wat het op dat moment wil. Nu kan ik met vrijwel zekerheid zeggen dat de materiële opvoeding van ouders ten opzichte van hun aards kind vele vergelijkingen zou moeten hebben met het opvoeden van onze Schepper met ons als geestelijke mens. Materie en geest staan weliswaar tegen over elkaar, maar hebben wel eenzelfde grondslag. Een verschil tussen materie en geest ligt in het niet volledig vrij zijn en wel volledig vrij zijn. Dus een materieel kind die geboren wordt moet eigenlijk op dezelfde manier opgevoed worden, zoals God ons opvoedt in geest! Zie jij onze Schepper meteen aan komen rennen als je huilt? Mijn moeder deed het bij mij anders. Als ik huilde, keek ze wel of er iets aan de hand was. Was er niets aan de hand, dan liet ze mij mooi huilen net zolang totdat ik in de gaten kreeg dat ik met huilen niets bereik. Als we in de supermarkt waren en ik begon te zeuren naar snoep ( wat ik overigens nooit kreeg en ik kan dan ook melden dat ik tot op heden nooit problemen heb gekend met mijn gebit ), dan kreeg ik een waarschuwing dat als ik dat weer deed, de volgende keer niet mee mocht. En dat gebeurde dan ook. Al met al heeft mijn moeder, door het stellen van een paar basisregels, nooit problemen gekend met de opvoeding van haar kinderen. Je had je eraan te houden en deed je dat niet, dan waren er gevolgen…..Goh, wat klinkt mij dit bekend in de oren….

Resume…In het begin was Adam daar. Adam gaf vervolgens namen aan alle levende wezens om hem heen, inclusief zijn eigenliefde, Eva. Daarop volgend riep God Adam, maar Adam reageerde niet en waarom? Door de zonde die hij en Eva gepleegd hadden, waren ze in de geestelijke woestijn. Vervolgens komen er woorden. Deze woorden zijn noodzakelijk om het geestelijke leven te behouden. Kijk nu eens terug naar het volk Israël vlak voor de uittocht. Zij waren veel verder geestelijk gevallen dan Adam ooit gevallen was! Zij waren geestelijk blind, zoals een kind die net geboren is ook compleet blind is ( in kennis ). Is het dan verstandig om zo’n kind over te laten aan het lot en dan verwachten dat het allemaal goed gaat komen, of is het dan verstandig om zo’n kind basisregels te geven zodat deze vanuit deze regels kan leren wat wel en niet verstandig is?

Zo zie ik dus ook de Torah. Het zijn basisregels waaraan wij moeten houden, zolang wij niet volwassen zijn in geest. Dit betekent niet volwassen in lichaam!! Wanneer ben je volwassen in geest? Ik kan me Johannes 3 herinneren, het gesprek met een overste, Nicodemus. Een overste in de Schrift, waar Yeshua duidelijk zegt dat hij niet klaar is!! Gaat hier misschien een belletje rinkelen? Maar ik wil ook weer christenen even een boodschap geven en wel aan de hand van Sha’ul (Paulus), die christenen vaak gebruiken voor hun eigen heil…….Galaten 3:26 staat ‘in eenheid met Yeshua’….en daarna volgt een heel relaas. Ook Galaten 4 trouwens het begin, waarin staat dat als je onmondig bent nog een slaaf bent, maar ook hier in eenheid met ben je geen slaaf meer. De term ‘erfgenaam’ wordt gebruikt. Je bent pas een erfgenaam als je ook de taken van je vader over kunt nemen, dus zeker niet onmondig zijn. En dit is toch wel iets wat ik onder de aandacht wil brengen. Wanneer ben je in eenheid met Yeshua? Zoals gezegd was een overste van de Schrift dit niet, ondanks dat hij de hele Schrift van kaft tot kaft kende! Nogmaals deed Yeshua niets anders dan uitleg geven wat er met de Schrift bedoeld wordt. Yeshua zegt niet tegen Nicodemus; ‘leer Mij kennen en je zult wedergeboren zijn’. Nee, hij zegt dat je wedergeboren moet zijn in geest. Hij had ook kunnen zeggen dat je opnieuw geboren moet worden in waarheid! Want geest is waarheid. Denk je nu echt dat wij allemaal wedergeboren zijn omdat wij Yeshua als onze Verlosser aangenomen hebben? Nee! Als je alleen al bekijkt hoeveel verschillende geloof stromingen er zijn, dan moet je weten dat er ook net zoveel dwalingen zijn! En bij dwaling ben je echt ver van deze wedergeboorte af. Ik durf zelfs mijn hand in het vuur te steken dat de dwaling in de leer heden ten dage groter is dan het ooit geweest is. Ik hoef dan alleen maar te wijzen op Mattheus 23 en 24, waar Hij spreekt over de grote verdrukking. Daar waar teksten in geestelijk opzicht verklaard kan worden, ook altijd in materieel opzicht en dus is het ook niet verwonderlijk dat de mensen leven in grote verdrukking materieel, omdat wij geestelijk in verdrukking leven. De wederkomst is niet voor niets voor deze tijd voorspeld. In Mattheus 24 lees je over de grote verdrukking en dat zelfs de uitverkorenen verloren kunnen gaan, aan de hand van valse leraren en profeten. Hoe is dat mogelijk, als wij allemaal zeggen de juiste leer te hebben…..??

Naar mijn mening, dat als Yeshua zegt dat liefde de grondslag is van de wet en de profeten, dat je in eenheid moet zijn met deze liefde, waar Yeshua ook in eenheid is met de Liefde, dat je dan pas begrijpt waarom deze wet en de leer vanuit de profeten gegeven is. Wanneer je niet in eenheid bent met deze liefde en dus niet in eenheid met Yeshua, dat het dan verstandig is de wetten op te volgen, als zijnde basisregels, daar het regels zijn ter opvoeding van de geestelijke mens. Dit is vergelijkbaar zoals het verstandig is als klein kind zijnde de regels van je ouders op te volgen, daar het ten goede is ( als deze regels gebaseerd is vanuit liefde ) voor je eigen ontwikkeling in liefde, zodat je niet afvallig wordt ten opzichte van je ouders. Als Moshe wel 7 boeken geschreven heeft, waarvan ik overtuigd ben, dan had in het zesde en zevende boek uitleg gestaan hoe de Torah begrepen moet worden. Aangezien dat al heel vroeg van het volk ontnomen was, konden de leraren van het volk hun eigen uitleg daaraan geven. Gezien liefde de grondslag is van alles, heeft Yeshua naar mijn mening dit grote gebod ook opnieuw aangehaald ter verduidelijking, omdat daar de hele wet en profeten in besloten ligt en de Torah niets anders is dan de basis van deze liefde. Ben je niet 1 met de liefde, niet 1 met Yeshua, dan ben je geestelijk gezien net zo’n klein kind als dat materieel gezien kleine kinderen ook zijn en waar moeten kleine kinderen zich aan houden? En waarom? Dat liefde het grootste gebod is, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat al het andere vergeten kan worden.

Zo ook de voedselwetten. Zeker als je geestelijk nog een klein kind bent, is het verstandig te houden aan de voedselwetten. Want kijk alleen maar eens naar de homeopathie. Zelfs daarin wordt geleerd dat als je ziek bent en je neemt homeopathische middelen, dat je je moet onthouden van bepaalde producten, zoals koffie, varkensvlees, bier en ga zo maar verder. Waarom zou dat, als die producten niet schadelijk zijn en zeker voor onze geestelijke welzijn? Geestelijk een klein kind zijn, wordt ook gerekend als ‘ziek zijn’…..Waarom denk je dat onze Schepper ons verteld wat we wel kunnen consumeren en wat niet, omdat Hij dat leuk vindt ons te pesten en kleineren zodat wij niet al die lekkerheden kunnen innemen, of omdat Hij liefde voor ons heeft en ons graag in alle gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, op wil zien groeien?

Vandaar dat ik zeg, weet heel goed op welke manier je de Torah onderhoudt. Niks willen weten van de Torah en er afstand van doen, lijkt mij niet de juiste keuze. Maar de Torah onderhouden zonder te weten waar de Torah voor bedoeld is en dit zien als rechterlijke bevelen, lijkt mij ook niet gezond en blijf je naar mijn mening achter in geestelijke ontwikkeling, ook al is je kennis in Schrift goed. De 2 geboden die Yeshua aangehaald heeft vanuit de Torah is niet voor niets! Maar dat is mijn mening en nu we toch aan de vooravond staan van de wederkomst, wilde ik dit toch nog even duidelijker omschrijven. Ter afsluiting plak ik hier nog een stukje tekst wat ik een aantal jaar geleden geschreven heb, waarin ik aanhaal dat de 10 geboden via Moshe ook betrekking hebben tot geboden van liefde. Als je de 10 geboden erbij pakt en je betrekt dit tot liefde, dan kun je ongeveer het volgende krijgen:

1. Je wilt niet dat jouw kinderen jou niet meer eren, maar iemand anders eren.
2. Je zou niet willen dat jouw kinderen hun speelgoed ( al dan niet eigen gemaakt ) belangrijker vinden dan dat ze jou vinden.
3. Je wilt niet dat jouw kinderen jouw naam voor eigenbelang misbruiken.
4. Je wilt niet dat jouw kinderen 24/7 weg zijn om te werken, zonder de mogelijkheid ook maar 1 keer contact met je op te kunnen nemen.
5. Je wilt niet dat jouw kinderen jou niet eren als ouder.
6. Je wilt niet dat een ander jouw doodslaat.
7. Je wilt niet dat je partner echtbreuk pleegt.
8. Je wilt niet dat jij bestolen wordt door een ander.
9. Je wilt niet dat een ander een valse getuigenis over jouw spreekt.
10. Je wilt niet dat een ander datgene begeert wat van jou is, niet je partner, niet je hele hebben en houden.

Doe dit dan God als je Hemelse Vader niet aan en doe dit dan ook een ander niet aan! Dus wat Yeshua heeft aangehaald aangaande de 2 grootste geboden vanuit de Torah in Matth 22:37-39, is precies hetzelfde als de 10 geboden vanuit de Torah. Dit wordt in de Torah dus 2 keer duidelijk aangehaald. Simpel liefde, wat blijkbaar niet altijd even simpel lijkt, helaas….
.
Shalom.