dinsdag 8 april 2014

Scheppingsverhaal

Ik had al een blog geplaatst over het scheppingsverhaal, maar deze was naar mijn mening toch veel te langdradig. Dus ik begin gewoon opnieuw en kies voor een heel ander opzet.

Ten eerste het getal 7. Hier heb ik al eens over geschreven in mijn blog getiteld 'licht'. Ik zal het nog eens aanhalen. In openbaringen 1:4 wordt er gesproken over de zevenvoudige geest van God. Dus 1 Geest die zevenvoudig is. Deze staan voor de eigenschappen van God. ( Liefde, Wijsheid, Wil/kracht,  Orde, Ernst, Geduld, Barmhartigheid/Zachtmoedigheid ) Elke eigenschap wekt ook de andere op en zodoende is er altijd werkzaamheid. In het boek Numeri 21:14 die eigenlijk Bemidbar ( los van spelling ) heet wat betekent; 'in de woestijn', wordt verwezen naar het boek 'oorlogen van Adonai' ( CJB ) Via Lorber wordt gezegd dat in dit boek juist deze samenwerking van eigenschappen en de volgorde hiervan uitgelegd wordt. Dit boek zou ook in de Torah moeten staan, want die is ook geschreven via Moshe ( Mozes ). Sterker nog, Moshe zou in totaal 7 boeken geschreven hebben, weer het getal 7. Ik heb ook hierover eerder bericht, maar haal het nog eens aan. Als je de betekenis van de boeken erbij pakt en de volgorde ervan en je denkt logisch na, dan mis je 2 boeken. Logische gedachte 1, alles bestaat uit 7. Gedachte 2 die daaruit voortkomt, de 5 boeken zijn geen geheel, geen voltooiing.

Het boek B’resheet wat wij kennen als Genesis betekent ‘in het begin’.
Het boek Sh’mot wat wij kennen als Exodus betekent ‘namen’. Exodus betekent ‘uittocht’, maar verwijst naar het twaalfde hoofdstuk en begint bij vers 31 nota bene. Hebreeuws gebruik is een boek die naam te geven naar het eerste hoofdstuk, eerste vers. En dat gaat over het opnoemen van de namen van de zonen van Israël.
Het boek Vayikra wat wij kennen als Leviticus betekent ‘Hij roept of riep’. Eerste vers, ‘Adonai riep Mozes’.
Het boek B’midbar wat wij kennen als Numeri betekent ‘in de woestijn’. Numeri betekent getallen, maar is de tweede vers.
Het boek D’varim wat wij kennen als Deuteronomium betekent ‘woorden’. Wederom eerste vers.


Je hebt hier dus; 'in het begin, namen, Hij roept, in de woestijn, woorden.' In het begin is de schepping, als eerste worden namen gegeven met een betekenis, de val komt waardoor God roept. God roept alleen maar als Zijn kind geen contact meer met Hem heeft. Waar bevinden wij ons? In de woestijn, waar geen leven is. Want waar God is is leven, maar als wij los staan van God, staan wij niet in het leven. Vervolgens komen de woorden van God naar ons, vermanende woorden, zoals de Torah zelf, Profeten en Geschriften. Wat mist hier nog? Juist, een uitleg van deze woorden, hoe ze begrepen moeten worden en de uiteindelijk verlossing, wat toch niet geheel onbelangrijk is! En dan kun je zeggen; 'dat is het Nieuwe Verbond', wat wij kennen als Nieuwe Testament. Leuk gevonden, maar dat gaat niet op. De boeken van Moshe omschrijft de gehele gebeurtenis van dag 1 tot dag 7. Van de schepping tot aan het einde der tijden. Van B'resheet tot acharit-hayamim. ( zelfde betekenis, zie ook B'midbar/Numeri 24 : 14 en verder en 1 Korinthiërs 10 en 11 CJB ) Dit betekent ook dat in de Torah dit alles omschreven moet worden. Wat na de Torah komt is weer een uitleg en herhaling wat in de Torah staat of gestaan heeft. Maar een uitleg van het zesde en zevende boek, dat staat er natuurlijk niet in, alleen maar met een rode draad en deze draad heet liefde.

Ik wil dit gedeelte vanuit Lorber toch even hierin zetten, zodat je kunt lezen wat er in staat. Dit is vanuit deel 6 van het Grote Johannes Evangelie. Voor diegene die Lorber niet kennen en dus ook het GJE niet, Lorber hoorde een innerlijke stem die hem o.a. alles dicteerde wat Yeshua de gehele 3 jaar leerde en wat er allemaal gebeurde, bijna van dag tot dag. Als je het leest, dan heb je het gevoel zelf erbij geweest te zijn en dat je zelf direct onderwezen wordt door Yeshua. Het nadeel blijf ik de vertaling vinden van de namen, zoals Jezus i.p.v Yeshua en ik weet dat er veel uitgehaald is bij de vertaling en het zou mij niets verbazen dat er hier en daar wat verdraaid is, zodat we zelf kunnen begrijpen hoe we denken wat Hij bedoeld heeft. Maar ook dat staat in Lorber, dat zodra het Evangelie opnieuw gegeven wordt in deze tijd ( Lorber leefde tot ik meende 1864, maar de vertalingen en publicatie is later gestart ), zoals het oorspronkelijk bedoeld is, dat er direct weer in gerommeld wordt, maar dat dit ook betekent dat de maat vol is. Nu het gedeelte uit Lorber over de boeken van Moshe.


[5] Toen dacht DE FARIZEEËR erover na welke vraag hij het eerst zou kunnen stellen waarop de Romein mogelijkerwijs niet te gemakkelijk zou kunnen antwoorden. Het viel hem in dat de Romein niet zou kunnen weten hoeveel boeken Mozes geschreven had. Want over het algemeen was bij het volk alleen bekend dat Mozes niet meer dan vijf boeken geschreven had. Maar omdat Mozes eigenlijk zeven boeken en nog een zuiver profetisch aanhangsel had geschreven -wat de Farizeeër wel wist, maar waarvan hij toch vrijwel zeker was dat dat buiten de meest ingewijden van de tempel wel niemand zou weten -, daarom vroeg hij de Romein of hij soms wist hoeveel boeken Mozes geschreven had. 

[6] Daarop glimlachte DE ROMEIN - wat de ernstige Romeinen zelden deden en hij zei tegen de Farizeeër: 'Heus, je had me geen betere vraag kunnen stellen, want uit mijn betrouwbare antwoord zal heel duidelijk vastgesteld kunnen worden, dat jullie je al sinds lange tijd absoluut niets aan God en Mozes gelegen hebben laten liggen! Jullie waren, naar m'n beste weten, al sinds de tijd van Samuël meer vijanden dan vrienden van God en het volk, en daarom hebben jullie ook zonder enige angst voor God en voor het volk twee van de belangrijkste boeken en het profetische aanhangsel, waarin jullie gewetenloze handelwijze en jullie einde haarfijn beschreven staat, vanaf Samuëls tijd tot op dit uur aan het volk onthouden. Maar in de tijd dat jullie door ons Romeinen veroverd werden, moesten al jullie boeken van alpha tot omega bij ons Romeinen ingeleverd worden om ons een duidelijk inzicht te geven en om overgeschreven te worden, en zo kwamen wij Romeinen ook achter al jullie geheimen en dus weten wij heel goed dat Mozes zeven boeken en nog een profetisch aanhangsel geschreven heeft.
Notitie van mijzelf. Vanwege bovenstaande zal het mij niets verbazen dat het Vaticaan veel meer weet dan dat ze zeggen, omdat de Romeinen ten tijde van bezetting alle boeken gekopieerd hebben, inclusief deze 'verloren' boeken. Maar ook het Vaticaan houdt het volk dom en onwetend en dat is naar mijn mening de grootste reden voor de zegening van de boom der kennis, dus de wetenschap. Einde notitie.

[7] In het zesde boek berichtte hij nauwkeurig over het natuurlijke ontstaan van de aarde, en beschreef hij haar toestanden van het begin tot aan zijn tijd, en vanaf daar profetisch verder tot haar volledige uiteenvallen. Juist in dit zesde boek beschreef de grote man ook de sterrenhemel, deze zon, de maan van deze aarde en haar bewegingen, zoals ook de bewegingen van alle planeten, wat zij zijn, hoe zij er uitzien, en hoe zij als werelden functioneren. Hij beschreef ook de kometen, de zons en maansverduisteringen en liet zien, hoe goede rekenaars deze van te voren exact kunnen berekenen. En tenslotte liet hij ook nog zien wat de vaste sterren zijn, wees op hun grootte en de reusachtige afstanden waarop ze van hier staan, en zei aan het eind van dit belangrijke boek, dat dit allemaal goed aan het volk bijgebracht moest worden, opdat het volk van God in alle waarheid op aarde en onder de sterren zou wandelen en niet in allerlei verkeerde, heidense dwalingen zou vervallen.

[8] Maar jullie priesters dachten er al gauw anders over. Jullie wisten dat het blinde volk altijd een grote angst had voor de buitengewone verschijnselen aan de hemel. Toen dachten jullie: 'Waar heeft het volk die kennis voor nodig? Het volstaat, als alleen wij die bezitten! We zullen zelf de verduisteringen berekenen, het volk dat daarvan niets weet dreigen en het tot grotere offers dwingen, en het zal offeren en geloven dat wij de verduistering van de maan of van de zon verdreven hebben! ' Met nog meer van die restricties van jullie hebben jullie het volk heel gewetenloos het zesde boek van Mozes ontnomen en voor jullie aardse voordeel gebruikt.

[9] Het zevende boek bevatte de ware schepping van de mens, zijn geestelijke ontwikkeling door de voortdurende invloed van de geest van God. Het legde het eerste boek van Mozes voor ieder mens begrijpelijk uit en berichtte over de boeken van de aartsvaders Kenan, Henoch en Lamech en legde ze uit. Aan het eind beschreef het de oorlogen van Jehova, of de getrouwe geschiedenis van de volkeren van de laagten der aarde, en helemaal aan het eind stond weer een dringende en zeer bedreigende vermaning aan de leraren van het volk, om dat alles goed aan het volk te leren, en niemand te laten huwen of een ambt te laten bekleden voor hij zich de hele inhoud van dit boek volkomen eigen gemaakt had.

[10] Maar die vermaning sloegen jullie ook in de wind en jullie zeiden: 'Het is beter voor het volk onwetend over dit alles te blijven; want als men het volk te ver zou inwijden, zou het al gauw helemaal geen priesters meer nodig hebben, en die zouden zich dan genoodzaakt zien ook met hun handen hun dagelijks brood te verdienen. ' Deze veronderstelling was echter beslist heel dom, omdat Mozes toch zelf geboden had dat de stam van Levi van de tienden moest leven. ( Eigen notitie, Numeri 18:21 en verder ).

[11] Dan volgt er nog, bijna als een afzonderlijk boek, een aanhangsel bij het zevende boek. Het is helemaal profetisch, maar geeft toch heel duidelijk aan dat de priesters en de rechters en de koningen in alles tegen Gods wil zullen handelen, en hoe Hij hen daarvoor steeds zal straffen.

[12] Daarin wordt ook de grote Messias beschreven, hoe hij in deze wereld zal komen, hoe Hij zal leven, wat Hij zal doen, welke leer Hij zal verkondigen en hoe Hij door de priesters gehaat en vervolgd zal worden. Dan komt de ondergang der Joden ( eigen notitie, diegene die Yeshua niet aangenomen hebben en voornamelijk de 'leraren' ), de kerk van de Messias, haar langdurige vervolging door de anti-Messias, dan komt het einde daarvan en vervolgens de grote heerlijkheid van de zuivere kerk van God op aarde. ( eigen notitie, zie kerk niet als een gebouw, maar als je hart in liefde, dat is Zijn woning ) Helemaal aan het eind van dit aanhangsel staat weer een dringende en krachtige waarschuwing dat dit aanhangsel ook altijd door het volk moet kunnen worden ingezien. -Hebben jullie dat ooit gedaan?

[13] Ja, reeds ten tijde van de profeten hebben jullie van dit alles nooit iets tegen het volk gezegd, en daarom heeft ook de profeet Jesaja, door de profetie van Mozes op te nemen, in het tiende hoofdstuk datgene opnieuw vermeld waarover ik jullie in mijn eerste vraag uitleg vroeg. ( eigen notitie, die vraag van de Romein ging over Jesaja 10:1-4 wat betrekking heeft tot de Torah leraren ) En zo hebben alle -vooral de vier grote profeten, datgene aan het volk terug moeten geven wat Mozes in zijn aanhangsel schreef, wat jullie het volk echter om de jullie maar al te bekende redenen altijd onthouden hebben, en jullie waren in de laatste tijd te lui om daarin te studeren en moet je nu laten welgevallen dat de Essenen jullie zelfs het aardse voordeel dat je daarvan had, hebben afgenomen; want die zijn tenminste op de hoogte van wat aan het firmament te zien is, zij berekenen de verschijnselen en gebruiken die voor hun aardse voordeel. Kijk, ook dat is een rechtvaardige straf van boven! En ik ben er nu helemaal van overtuigd dat ik je eerste vraag geheel naar waarheid en streng wetenschappelijk heb beantwoord.' 

[14] DE SCHRIFTGELEERDE zei heel verlegen: 'Ja, - jammer genoeg maar al te precies en waar! Ik geloof dat ik je nu maar helemaal geen tweede vraag meer moet stellen. Want aan een man met zo'n uitgebreide kennis is het moeilijk vragen.

Eigen.
Hier laat ik het er even bij. Mij ging het even om dit stuk. Met andere woorden, het getal 7 heeft een betekenis. Kijk maar naar de gehele Bijbel. Je hebt de boeken van Moshe die dus eigenlijk uit 7 bestaan. Je hebt dan de Profeten en Geschriften. Dit zijn bij elkaar 3 gedeeltes die het Oude Verbond vormen. Daarna heb je in het Nieuwe Verbond, de Evangeliën, Handelingen, Brieven en Openbaring als aansluitend 4 delen, wat samen ook weer 7 maakt. En natuurlijk heb je ook de 7 dagen van het scheppingsverhaal.

Die scheppingsdagen. Daar heb ik het ook vaak over gehad. Het is niet de eerste dag, maar dag 1. Yom echad is dag 1 en niet de eerste dag. Vervolgens gaat het naar dag 2 tot aan dag 6. Deze scheppingsdagen heeft niets te maken met onze week indeling! Het scheppingsverhaal heeft meerdere betekenissen, en 1 ervan is de groei van een ziel naar haar geest toe. De eerste vers verteld over het creëren van de hemelen en de aarde. Als je beseft dat God in feite de hemel zelf is, waarom zou deze dan gecreëerd moeten worden? Wij weten echter dat God ons heeft geschapen naar Zijn evenbeeld. Dit is dan ook de schepping van de hemel in ons zelf. Dit scheppen naar Zijn evenbeeld is ook een proces geweest. In mijn blog over Lucifer/Satan heb ik al wat uitgebreider verteld dat Lucifer samen met 7 andere aartsengelen als eerste geschapen zijn naar het evenbeeld van God. Lucifer als volkomen evenbeeld en de andere 7 als het evenbeeld van de 7 eigenschappen van God. Deze Lucifer is gevallen en vanuit deze gevallen geest wordt de zielensubstantie teruggeleid naar uiteindelijk een apart individu en krijgt ook een geest in zich als evenbeeld van God, om zich af te kunnen scheiden van Lucifer/Satan. Laat maar zeggen een evolutie van een ziel via het mineralenrijk, planten en dieren rijk naar de mens toe. Qua ziel zijn wij in feite kinderen van Satan, qua geest kinderen van God. Als je de wereld bekijkt en hoe mensen met elkaar omgaan, dan hoef je hier niet zo verwonderd over te zijn. 

Dus als een ziel zich dusdanig geëvolueerd heeft dat het door kan gaan een mens te zijn, dan is een geestelijk gedeelte gecreëerd en moet een lichaam gecreëerd worden om voor de ziel een 'huis' te hebben om zich voort te kunnen bewegen op deze aarde. Wij weten dat wij qua lichaam gemaakt zijn vanuit het stof van de aarde. En nu kun je zeggen; 'dat gebeurt pas in hoofdstuk 2'. Ja klopt, maar ik weet ook dat God graag veel herhaald. Lees de gehele Torah maar eens, je leest steeds herhaling. Maar de Geest van God zweeft er nog boven, dus het geestelijke leven van deze schepping heeft nog totaal geen verbintenis met de geest van God en is dus nog lang geen evenbeeld van God. Het is nog volledig donker. Vervolgens zegt God dat er licht moet zijn. Stel je eens voor, je ligt midden in de nacht te slapen, buiten en binnen is het pikdonker en je wordt wakker. Vervolgens doe je het licht aan.......Het licht van God is vele malen sterker dan jouw lamp in je slaapkamer! Dat moet geleidelijk aan. Je ziet dan ook meteen dat er een verschil komt in geestelijke toestand, want er wordt gesproken over de avond en de morgen. Niet de volledige dag. Dag 1 begint en de volledige dag is nummer 7! Je ziet ook dat dag 7 geen geschapen dag is. Het is ontstaan uit de vorige 6 dagen.

Er wordt in vers 1 ook gesproken over water. Water is het teken van deemoed. Het stroomt van hoog naar laag. Water staat echter ook voor geestelijke kennis, want alleen vanuit deemoed komt geestelijke kennis. Je kent de uitspraken van Yeshua vast wel, niet de grootste willen zijn, zijn zoals de kinderen, niet streven naar aardse rijkdom enz. Want iemand die zijn geluk vindt in de wereld, maalt niet om een geestelijk leven en zal nooit kennis hebben in een geestelijk leven. Die zal z'n hele leven baseren op de wetenschap en alles aannemen wat de wetenschap zegt wat waar is. Heb je wel geestelijke kennis, dan kom je erachter dat er heel veel zaken zijn die anders liggen dan hoe de wetenschap dat uitlegt.....  Maar goed, water. De Geest van God zweeft hierboven, wat betekent dat hetgeen wat gecreëerd is nog totaal geen geestelijke kennis heeft.

Op dag 2 wordt er een scheiding gemaakt tussen geestelijk kennis en wereldse kennis, zodat de mens deze ook kan herkennen als verschillend. De kennis en betekenis is er nog niet, maar de herkenning wel. Als je dit door rekent op de huidige mens, dan weet je dat het grootste gedeelte, ook gelovigen, niet verder komen dan dag 1. Naar de kerk gaan en alleen geloven is totaal anders dan daadwerkelijk het verschil herkennen tussen wereldse kennis en geluk en geestelijke kennis en geluk! Geestelijke kennis wordt verkregen via het hart. Als je hart liefdevol en deemoedig is, dan wordt vanuit het hart steeds meer licht opgebouwd wat weer steeds meer geestelijke kennis met zich meebrengt. Maar de mens moet de keus gelaten worden, dus moet de mens ook in staat zijn om eigen wereldse kennis op te kunnen bouwen. Als de mens kiest om te leven via de wereldse kennis, dan zal zijn ziel zich steeds meer verbinden met het lichaam. De geest echter zal zich steeds meer terugtrekken. Maar, als de mens wel wil kiezen voor een geestelijk leven, dan is het materiële leven daarvoor een hele goede basis, een goede grond om verder op te kunnen bouwen. Dit zie je eigenlijk op dag 3 en als de mens beland is op dag 3, dan zal dat een eerste verbintenis zijn, een gedeeltelijke verbintenis met de geest van God, die als evenbeeld in ieder mens zit, in het hart. Dit zie je trouwens ook bij het verhaal over de zonen van Ya`akov ( Jakob ) Bij Le'ah, toen zij de derde zoon kreeg, noemde zij deze zoon Levi, wat verbintenis of verbinding betekent, omdat zij bij de derde zoon een verbintenis heeft met Ya`akov. ( gen 29:34 ) Bij haar zesde zoon zegt ze dat ze samen leven, dus eigenlijk 1 zijn. Komt ook weer overeen met het scheppingsverhaal. In dag 3 zie je dat geestelijke kennis verzameld/geordend wordt tot 1 plek en dat daardoor een goede grond naar voren komt om op verder te kunnen bouwen. Dan zie je ook dat het ingelegde zaad ( van geestelijke liefde ) ook vruchten opleverd en dat alles gaat groeien en ontwikkelen. Denk er goed aan dat voor onze Schepper onze geestelijke toestand het allerbelangrijkste is en dat de rest puur ligt in Zijn ordening van zogenaamde natuurwetten. Waarom zou Hij spreken over hoe gras gaat groeien? Hij spreekt in beeldspraak en alles heeft een diepere betekenis. Zoals ook elke naam een diepere betekenis heeft. Dit is naar mijn mening puur een beeldspraak van een ontwikkeling die zich verder kan ontwikkelen naar een volledige eenwording met zijn geest en dat zijn de vruchten die groeien.

Dan dag 4. Als je eenmaal de eerste verbintenis hebt, dan kun je al een onderscheid maken tussen je ziel en je geest, tussen je kleine licht en grote licht. Immers, je hebt de eerste verbintenis met je geest, dus je ziet en voelt in jezelf dat er een verschil is. Je ziel wordt over het algemeen aangeduid als het kleine licht, zoals de maan. Je geest is in vergelijking met de zon. Door de eerste verbintenis kun je onderscheid maken hierin en dat is dan ook die scheiding Als je ziel niet verbonden is met je geest, dan staat deze nog in duisternis. Staat je ziel wel in verbintenis met je geest, dan sta je in het leven, in volledig dag. Aangezien de ziel op dag 3 en 4 nog geen volledige verbintenis heeft, wordt hier ook gezegd dat het als tekenen zijn om onze ziel te begeleiden.

Dag 5. Daarin zie je dat de geestelijke kennis enorm groeit. Er worden levende wezen geschapen die zichzelf weer vermenigvuldigen, dus de geestelijke kennis in jezelf groeit steeds meer en meer en je ontdekt heel veel. Het is gezegend.

In dag 6 zie je veel verandering. Ook de materie moet zijn vruchten voortbrengen, elk naar zijn eigen soort. Individueel kan dit pas, als je ziel en geest verbonden zijn. Je ziet dan ook op dag 6 dat het evenbeeld van God eindelijk gerealiseerd is. Dit is niet de schepping van een aards/werelds mens, maar van een geestelijk mens tot eenwording van ziel en geest. Deze 6 dagen bewandelen wij met z'n allen ook, maar het grootste gedeelte komt niet verder dan dag 1. Dag 6 is de laatste scheppingsdag, de laatste dag waarin onze Schepper ons begeleid naar eenwording met onze ziel. Als deze eenwording voltooid is, dan hoeft Hij ons niet meer te begeleiden naar deze eenwording, want dan zijn wij daadwerkelijk een voltooid kind van God. Zolang wij niet deze eenwording hebben, zijn wij nog gevangenen van de materie en zal een giftige slangenbeet ons onmiddellijk doden.


In Lorber staat ook een hele beschrijving van hoe het scheppingsverhaal begrepen moet worden, maar er staat er ook in dat er vele betekenissen zijn. Ik heb het nu even vanuit mijn gedachten geschreven en heel beknopt, niet uitgebreid. Al is het verhaal zelf wel weer lang geworden. Ik zie het ook op een andere manier, een manier die volgens mij niet in Lorber staat. Als ik de ontwikkeling neem van een mens van geboorte af, dan kun je ook het volgende zeggen:

Van 0-6 jaar is een kind nog onmondig. Het wordt geboren zonder kennis. Het potentiële kennis zweeft er wel boven, maar is nog niet verbonden. Wel is het hier erg belangrijk de juiste liefde te geven aan het kind, want de liefde die het kind krijgt in zijn/haar eerste levensjaren is bepalend voor de verdere ontwikkeling. Als hier niet de juiste grond gelegd wordt om op te bouwen, dan gaat het moeilijk worden om het kind in de juiste richting te sturen. Structuur en regels zijn ook bepalend. Aangezien het kind zelf nog niet een juiste richting kan kiezen, moet het geleid worden en moeten deze regels opgevolgd worden. Uiteraard is het wel van belang dat de regels een basis vormen van liefde en niet van tirannie! Dag 1

Van 6-12. Als het kind de juiste basis in liefde gegeven is, dan kan het voor zichzelf al een onderscheid maken tussen ware zuivere liefde en onzuivere wereldse liefde. De ware betekenis en verschil kent het nog niet, maar het kan al een onderscheiding maken. Nog steeds heeft dit kind de regels op te volgen die hem/haar gegeven is als leidraad. Dag 2

Van 12-18. In deze periode ontwikkeld het kind zich naar volwassenheid en de zaad die in het kind gelegd is ontwikkeld. In deze periode zal meer duidelijk worden wat de basisjaren zijn geweest van het kind. In deze jaren wordt het karakter duidelijker en zichtbaar. Het is een eerste stap en bepalend voor je voleinding. In deze periode zou de eerste verbinding moeten komen met de geest in je. Hierdoor leert deze persoon de betekenis van de gegeven regels enigszins kennen en kan van hieruit dit verder toepassen in vrijheid. Dag 3

Van 18-24. Deze persoon kan door vallen en opstaan ook duidelijk onderscheid maken tussen ware liefde en onzuivere wereldse liefde. Het heeft ook meer de kennis, waar op dag 2 nog geen kennis was. Deze periode is bepalend welke keuze er gemaakt wordt, die weer bepalend is voor de rest van je leven. Ga je door met je geestelijke ontwikkeling en handel je naar de geestelijke betekenis van de gegeven regels in liefde, of blijf je in je wereldse denken en handelen. Dag 4

Van 24-30. Als de keuze voor geestelijke kennis in liefde is gemaakt, dan zal dat in deze periode zich meer en verder ontwikkelen. Het zal zijn vruchten dragen en groeien in geest. Dag 5

Vanaf 30. Van het jaar 30 zitten we op dag 6, waar dus de eenwording plaats vindt tussen ziel en geest. Dit is dus nog een ontwikkeling tot aan deze voltooiing. Deze eenwording is dan ook de ontstane zevende dag van voltooiing die zich op elk moment na het jaar 30 plaats kan vinden. Dag 6 met als vervolg de voltooiing wat als dag 7 aangeduid wordt, de eenwording met je eigen geest, als evenbeeld van God. Nu moet ik er wel bij zeggen dat je er dan nog niet helemaal bent. Je hebt dan wel een verbintenis met de geest in je, maar je bent nog niet volledig 1. Dit kan pas als je niet meer op aarde leeft in je materiële lichaam. In het hemelrijk zul je weer geheel 1 worden, zoals eens Adam dat was, dus man en vrouw als 1 wezen. Engelen kunnen zichzelf ook als man of als vrouw presenteren. Je moet dan niet denken dat je je identiteit verliest, want je gedachten zullen altijd blijven als individu en je kunt jezelf ook presenteren aan anderen als individu. Maar gezamelijk zal je weer 1 zijn, zoals God ook 1 is.

Tot zover, is toch weer lang geworden.