woensdag 30 januari 2013

Westerse jaartellingGelukkig nieuwjaar, maar in welk jaar leven we nu?

Onze jaartelling begint bij de geboorte van Yeshua ( Jezus ). Maar dat wij de geboorte van Yeshua niet helemaal correct hebben, dat is bij velen eigenlijk al wel duidelijk. Of zijn er toch nog onder ons mensen die er heilig van overtuigd zijn dat Yeshua op 25 december geboren is, nu inmiddels volgens westerse tijdsrekening, 2013 jaar geleden? Ieder die echter de Bijbel leest, kan hier met absolute zekerheid een streep doorheen trekken! Kerstmis is ook puur een heidens feest. Nergens in de Bijbel wordt vermeld dat de geboorte van Yeshua herdacht of gevierd moet worden. En ook al zou dit wel zo zijn, dan vieren wij dit op het verkeerde moment. Waarom dit toch gevierd wordt op 25 december, daarvoor verwijs ik naar het schrijven van Jeannette over ‘de ram en de geitenbok’ waarin de invloed van het Grieks denken omschreven wordt en Constantijn aangehaald wordt. Kerstfeest is in feite niets anders dan een verering van een zonnegod! ( afgoderij dus ) Via internet is ook veel te vinden, ook betreft 1 januari. Ook dat klopt niet, een nieuw jaar begint officieel in de lente, niet midden in de winter…..Ik beperk me nu echter tot de geboorte van Yeshua en onze huidige jaartelling.

We weten allemaal vanuit de Bijbel, dat Herodes opdracht heeft gegeven tot de kindermoord. Dit naar aanleiding van de 3 wijzen die vertelden dat een koning geboren was. Herodes wilde ook eer bewijzen aan deze Koning ( zo vertelde hij de 3 wijzen ) maar was eigenlijk bang dat hij zijn koningschap zou verliezen aan deze nieuw geborene. Hij vroeg aan de 3 wijzen terug te komen naar hem, als zij deze nieuwe koning gevonden hadden. Maar toen ze niet terugkwamen, wist hij dat hij bedrogen was en gaf opdracht alle kinderen te Bethlehem en afkomstig van Bethlehem tot 2 jaar te vermoorden. Yeshua, Yosef en Miryam ( Maria ) waren al gevlucht naar Egypte, omdat ze gewaarschuwd werden door een engel. Dit alles kun je lezen in geheel Mattheus hoofdstuk 2. Yeshua is pas teruggekeerd vanuit Egypte toen Herodes overleden was. Dit was 1 jaar na de kindermoord, Herodes stierf niet direct na de kindermoord. In het ‘Jacobus Evangelie’ ( Jeugd van Jezus via Lorber ) wordt ook omschreven dat Yeshua 3 jaar verbleef in Egypte.

Tijdsrekening.

Als je via internet zoekt naar Herodes, dan zal je vinden dat Herodes gestorven is, 4 jaar voor de algemene jaartelling, beginnend volgens ons idee vanaf de geboorte van Yeshua. Hoe kan Herodes 4 jaar voor deze geboorte gestorven zijn, als hij na de geboorte van Yeshua de opdracht geeft voor de kindermoord? Dit is al een verschil van 4 jaar. Yeshua kwam pas terug nadat Herodes gestorven was. Yeshua verbleef 3 jaar in Egypte. Dat is dus al een verschil van totaal 7 jaar!

Geboorte zelf. In Lukas kun je lezen dat ten tijde van de geboorte van Yeshua de herders buiten waren om hun kudde te beschermen. Dit gebeurd niet in de winter, maar in de lente. December is ook in Israël nog steeds winter. Ik moet er wel bij zeggen dat Lukas alles opgeschreven heeft van ‘horen zeggen’. Hij was er zelf niet bij, hij leefde later. Doe maar eens een fluisterspel waarin je in een kring zit en in het begin fluistert iemand iets in het oor van een ander en op het eind heb je een heel ander verhaal, met wel dezelfde onderwerpen erin. In Lorber wordt omschreven dat de nachten wel koud waren, maar dat de herders in de avond wel bij hun kuddes waren, bij het ondergaan van de zon naar de avond toe. Er wordt gesproken over januari en wel 7 januari om precies te zijn. Maar of dit klopt, dat is ook zeer de vraag. De laatste tijd kom ik veel meer tegen dat Hij geboren is tijdens het Loofhuttenfeest in september. Ik zal dat ook via de Bijbel eens onderzoeken en als ik dat voor mezelf bevestigd heb, zal ik dit blog daarop aanpassen. Maar de jaartelling laat ik wel staan, dus vanuit mijn kant kan ik nu zeggen; gelukkig nieuwjaar en een gezegend 2020………………

Mark-Jan Koster

Vijf boeken van Mozes?Iedereen kent de boeken van Mozes als de wet. In mijn vorige artikel omschrijf ik al dat het helemaal geen wet is, maar een lering. Torah betekent letterlijk ´lering´. Via Lorber wordt er verteld dat Mozes geen 5 maar 7 boeken heeft geschreven. Dit moeten we dan maar geloven. Of kunnen we dit toch op de één of andere manier terugvinden in de Bijbel? Ik ben van mening van wel. Nu ik in het bezit ben van de ‘Complete Jewish Bible’ afgekort CJB gaat er een wereld ( geestelijke wereld ) voor mij open die ik dan ook graag wil delen. Tenslotte is alles wat geschreven is oorspronkelijk Hebreeuws en zouden we ook naar de betekenis van de Hebreeuwse benamingen moeten kijken en daar onze conclusies uit moeten trekken. Door het te vertalen naar het Grieks, wat op zich natuurlijk geen probleem hoeft te zijn, wordt de betekenis van een bepaald woord wel in een vat geduwd, vastgemaakt en alleen diegene die de sleutels van dit vat hebben, kennen de ware betekenis. Zo weet iedereen en vooral diegene die Lorber gelezen hebben, dat de Hebreeuwse taal een taal is van beeltenissen. Dat wil zeggen dat 1 bepaald woord meer kan zeggen dat 1 woord in onze huidige veel meer wereldse taal. Zo kan een schilderij veel meer zeggen dan een A4 formaat vol met tekst.

Ik wil het met de boeken van Mozes kort houden en niet teveel op meerdere betekenissen ingaan. Maar ik haal wel de Hebreeuwse benamingen aan van de 5 boeken en hun betekenis, zodat je alleen al met deze betekenissen kunt zien dat de logica niet klopt van 5 boeken. Trouwens, de benamingen die ik hier neer zet zijn vanuit het Hebreeuws denken, maar de taal zelf is meer Hebreeuws-Aramees. Dit was ook de taal die gesproken werd ten tijde van Yeshua. Naar wat ik gehoord heb is Yeshua ook de Aramese naam en in het Hebreeuws zou het Yehoshua zijn.  •  Genesis. In het Hebreeuws is dit B’resheet. Dit is niet zo moeilijk, dit betekent  gewoon ‘in het begin’ van de schepping.


  • Exodus. Hier wordt het al interessanter. Normaal zou je meteen zeggen; ‘uittocht’. Het gaat namelijk over de uittocht vanuit de slavernij. Exodus betekent ook uittocht, zo is het vertaald naar het Grieks. Pakken we de Hebreeuwse benaming erbij, dan zien we ‘Sh’mot’. Je komt dit ook vaak tegen als ‘Sjemot’. Dit betekent letterlijk ‘Namen’. Sterker nog, dit hele boek begint met het opnoemen van de namen van de zonen van Israël….En dit heeft ook een reden, want de benaming van een boek komt in het Hebreeuws altijd overeen met het begin van dit boek, namelijk de eerste vers van dit boek.


  • Leviticus. In het Hebreeuws ‘Vayikra’ of ‘Wajikra’. Dit betekent; ‘Hij roept’. Wederom eerste vers.


  • Numeri. In het Latijn is dit ‘getallen’. Begrijpelijk als je ook in de tweede vers ziet dat God Mozes opdraagt het volk Israëls te tellen. Als we hier weer de Hebreeuwse benaming erbij pakken, dan zien we ‘B’midbar’ of ‘Bemidbar’. Dit betekent; ‘in de woestijn’, refererend weer naar de eerste vers van dit boek.


  •  Deuteronomium. Ik zal even kopiëren vanuit Wikipedia, scheelt mij wat typewerk…De naam Deuteronomium is afkomstig van het Griekse Deuteronomion, oftewel 'tweede wet'. Deze naam heeft het gekregen doordat het boek een herhaling en uitwerking van eerder gegeven wetten uit Exodus, Leviticus en Numeri bevat. De Griekse naam is afkomstig van een vertaalfoutje van de Septuaginta van een zin in Deuteronomium 17:18: "en hij zal voor zich zelf een herhaling van deze wet schrijven." De Hebreeuwse tekst wordt nauwkeuriger vertaald met: "en hij zal voor zichzelf een kopie van deze wet maken." Dit foutje is echter niet ernstig, omdat het boek daadwerkelijk een herhaling van de wet bevat. Tegelijkertijd is Deuteronomium wel een heel eigen presentatie van de wetgeving. De Griekse naam heeft via het Latijnse Deuteronomii tot het Nederlandse Deuteronomium en het Engelse Deuteronomy geleid. De Hebreeuwse naam van dit boek is Dewariem (דברים). Deze naam is afgeleid van de eerste twee woorden in de Hebreeuwse tekst: Elle ha-dewariem - 'dit zijn de woorden'.


Dat was Wikipedia. In mijn nieuw verkregen CJB staat ‘D’varim’ met als betekenis; ‘Woorden’. Zoals ook via Wikipedia aangehaald, wederom refererend naar de eerste vers.

Laten we bovenstaande eens analyseren en er even iets dieper op in gaan. Het lijkt onbelangrijk, maar ik ben van mening van niet. ‘In het begin’ is vrij duidelijk. God schept alles en schept de mens, Adam. Adam is tevens de eerste naam. Namen verteld over hetgeen benaamd wordt. Adam betekent  ‘mens’. Zo benoemt Adam dan ook alle dieren die gecreëerd zijn. Dus namen komt na de schepping. Vervolgens zien we in hoofdstuk 3 van Genesis de val van Adam en Eva. In vers 9 zien we dat God Adam riep; ‘waar ben je?’ Wat zou het logische antwoord kunnen zijn, geestelijk gezien? Misschien in de woestijn? In ieder geval ( geestelijk gezien ) niet meer in het Paradijs! En dus werden zij ook verdreven uit het Paradijs. Deze verdrijving zijn vermanende woorden. De zondvloed is een gevolg van de verdere val van mensheid en daarna krijgen we de Profetieën en Geschriften, wat ook gezien kan worden als ‘woorden’. Maar deze woorden zijn in feite als verlossing van de Verlosser, die God zelf is, om de mens weer in goede banen te leiden. En deze woorden profeteren ook over de Messias die komen zou en die kwam ook. Weet je wat ‘verlossing’ ook kan betekenen? Uitgelegd krijgen wat alles inhoudt. Zoals in mijn artikel ‘Wet of Liefde’ ook omschreven, heeft Yeshua in Zijn 3 jaren als Leraar alles uitgelegd om de mens daadwerkelijk te laten weten waar voor te kiezen en waarom. Zoals de Bijbeltekst ook aangeeft; ‘ En het eeuwige leven is dit: U leren kennen, de enige ware God, en hem die gij gezonden hebt, Yeshua de Messias.’ (Johannes 17:3 ) Als je de eerste 5 boeken en hun betekenis bekijkt en je kan dit zelfs terug vinden in Genesis alleen al, zou Mozes dan helemaal niets door gekregen hebben over het juist allerbelangrijkste gedeelte van Gods plan, de verlossing zelf en de wederopstanding? Ja, het boek over de uittocht wat oorspronkelijk ‘Namen’ genoemd moet worden; daar kun je verlossing in vinden. Maar niet over de toekomstige Verlosser/Messias zelf. Dat pas in de Profeten en Geschriften!  Wat klopt er hier niet? Plus nog eens de verwijzing in Numeri 21:14 waar nadrukkelijk verwezen wordt naar het boek ‘Oorlogen van Jehovah’, die volgens Lorber in het zevende boek van Mozes besloten lag, maar nergens te vinden is……Er zit op deze manier in geen geval een logica in; en laat ik God nou niet zien als een onlogisch, ongeordend wezen…In tegendeel!

Dit alleen ter overdenking. Of het waar is laat ik in het midden, maar ik zou het niet onlogisch vinden. Kijk alleen maar naar het scheppingsverhaal. Daar wordt alles omschreven, van het begin tot de voleinding in 7 dagen. De gehele Bijbel als eenheid bestaat uit 7 boeken: de Torah, de Profeten, de Geschriften; deze 3 als het Oude Verbond; de Evangeliën, Handelingen, Brieven en Openbaringen als aansluitend de 4 boeken van het Nieuwe Verbond, wat samen 7 maakt. En dan terug naar de 5 boeken van Mozes…..

Mark-Jan Koster